Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden - disclaimer

Artikel 1 - Voorwerp

Deze website is eigendom van Herbots IMEX bv, met maatschappelijke zetel in België, Dungelstraat 37 te 3440 Halle-Booienhoven. Deze vennootschap is geregistreerd met btw-nummer BE0811777558.

Herbots IMEX bv is een professionele onderneming die zich voornamelijk bezig houdt als tussenpersoon of makelaar met de verkoop en levering van levende dieren, voornamelijk/uitsluitend van postduiven. Herbots IMEX bvba treedt hierin op als eigenaar-verkoper, hetzij als tussenpersoon en biedt enkel een platform aan waarop eigenaars-verkopers hun goederen kunnen aanbieden. Herbots IMEX bv verleent enkel diensten tot de verkoop en levering van de te koop aangeboden dieren en goederen.

De gebruiker verleent een uitdrukkelijke instemming voor het uitvoeren van de diensten bij het gebruik van de mogelijkheden die de website van Herbots IMEX biedt.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online verkopen georganiseerd door Herbots IMEX en Herbots Animal Products , alsmede op de volledige website van Herbots IMEX bvba. Door het gebruik van de website www.herbots.com en www.herbots.be en/of het plaatsen van een bieding of bestelling aanvaardt de klant zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Website

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Herbots IMEX of rechthoudende derden.

Alle gegevens op deze webserver zijn eigendom van HERBOTS IMEX en zijn onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen zodra zij op deze webserver ter beschikking van het publiek worden gesteld. Kopieën van documenten vervat in deze website kunnen enkel genomen worden ter informatie en uitsluitend voor strikt privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Behoudens andersluidende vermelding, zijn de firmanaam, logo’s, producten en merken vermeld op de website eigendom van Herbots IMEX. Deze mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbots IMEX

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Herbots IMEX levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Herbots IMEX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site jo@herbots.be contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Herbots IMEX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Herbots IMEX kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Herbots IMEX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 3 – LOFT Profiel / Catalogi

Door uzelf in te schrijven met een eigen loftprofiel, verklaart u dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn.

Alle publiek gemaakte of te maken gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. U erkent deze bepaling en bent zelf aansprakelijk voor de door u gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel als strafrechtelijk en alle daaruit voortvloeiende schade.

Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk vormen op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal u Herbots Imex vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict, met inbegrip voor gebeurlijke dwangsommen, intresten en gerechtskosten. Eveneens zal u instaan voor alle schade die Herbots Imex hierdoor zelf lijdt, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade.

In geval van conflict met Imex Herbots of haar aangestelden, hetzij ingeval van conflict met derden, is Herbots Imex autonoom gerechtigd, zonder verdere verantwoording, de door u verstrekte gegevens, teksten en beelden van haar website voorlopig en in afwachting van een definitieve regeling of uitspraak (hetzij onderling, hetzij bij gerechtelijke of administratieve uitspraak, hetzij in opdracht van enige overheidsinstantie) te verwijderen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn voor de door haar genomen voorlopige maatregel.

Indien het conflict van die aard is, kan Herbots Imex eveneens de door u te koop aangeboden dieren of materialen van haar site verwijderen, in afwachting van een definitieve regeling of uitspraak.

Het bestaan van een conflict op zich is reeds van aard om bewarend op te treden.

Indien de klacht duidelijk gegrond is, hetzij een definitieve uitspraak hiervan wordt voorgelegd, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens).

Dit item “loft” is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en bijgevolg niet-commercieel gebruik. U mag uw loftprofiel niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. U dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens. Dit betekent onder meer dat alle vormen van fraude strikt verboden zijn.

U kan alleen registreren indien u ouder bent dan 13 jaar. Minderjarigen moeten de toestemming vragen aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor ze een profiel aanmaken.

Herbots Imex kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verantwoording of verwittiging een eind maken aan uw registratie als loft.

Herbots Imex kan eveneens op elk ogenblik, bij vaststelling van welkdanig conflict met u of bij klacht van een derde betreffende uw loftprofiel en de daarin gebruikte gegevens, logo’s of teksten, foto’s of tekeningen, beslissen de samenwerking tijdelijk op te schorten, hetzij definitief te beëindigen en een einde maken aan uw registratie als loft.

Heeft u schadelijke of illegale gegevens op de website opgemerkt? Meld ons dit onmiddellijk a.u.b bij jo@herbots.be of jo@herbots.com.

Het gebruik van deze website valt onder het Belgische recht.

Artikel 4 – Totstandkoming van de koopovereenkomst

4.1 Eigendom en risico

De aanbieder dient zijn duif in goede gezondheid, vergezeld van alle gevraagde documenten en eigendomsbewijzen te leveren. Hij blijft eigenaar van de duif tot op het ogenblik dat de duif geleverd is mits en na de volledige koopprijs door Herbots IMEX Herbots is ontvangen.

Het risico betreffende de duif gaat over op de koper op het ogenblik van de levering ervan door de verkoper aan IMEX Herbots en mits door de aanbieder voldaan werd aan hogergenoemde voorwaarden.

De koper is verplicht de duif op de zetel van IMEX Herbots af te halen binnen de 14 dagen na bevestiging van toewijzing, hetzij na de totstandkoming van de verkoop tegen de aangeboden vaste prijs.

IMEX Herbots staat niet in voor het transport van de duif naar de koper of het door deze aan te duiden leveringsadres en kan hiervoor evenmin aansprakelijk gesteld worden, zelfs niet wanneer zij door de koper afzonderlijk wordt verzocht haar medewerking te verlenen voor het faciliteren van de voorbereidingen voor het transport als voor het transport zelf.

Voor het geval het transport toch door of via bemiddeling van IMEX Herbots op uitdrukkelijk verzoek van de koper zou gebeuren, zal dit het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

4.2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de website zijn louter uitnodigingen uitgaand van Herbots IMEX voor de eigenaar-verkoper tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop. Zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van Herbots Imex zelf, tenzij Imex Herbots zelf in eigen naam en als eigenaar de duiven te koop aanbiedt.

De eigenaar-verkoper wordt bij verkoop op de site medegedeeld. Herbots Imex bezorgt meer informatie aan de bieder of kandidaat-bieder op eenvoudig verzoek.

De koper die een duif beschreven en/of getoond op de website wenst aan te kopen, doet

* ofwel een aanbod tot betaling aan Herbots IMEX van een duif tegen vaste prijs te koop gesteld via de website

* ofwel vóór het aflopen van de op de Website aangegeven biedingsperiode, een bindend aanbod aan Herbots IMEX via de website met vermelding van de prijs die hij aanbiedt.

Dit aanbod is bindend voor de koper.

Van zodra alle loten uit een internetveiling “pigeon bids” afgelopen zijn, worden er bevestigingsmails verstuurd naar de winnaars van de veiling.  U kan pas beschouwd worden als winnaar van een duif in een internetveiling “pigeon bids” nadat u deze bevestigingsmail ontvangen hebt.

De koper is er van op de hoogte dat Herbots IMEX niet verplicht is om dit aanbod te aanvaarden, zelfs indien dit aanbod het hoogste ontvangen bod zou zijn, wanneer de bieder geen garanties biedt of kan geven voor de juistheid van zijn identiteit, hetzij voor de betaling.

Herbots IMEX behoudt zich in elk geval het recht om bijkomende informatie te vragen aan de koper na ontvangst van zijn aanbod.

De koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat Herbots IMEX het aanbod van de koper tot aankoop van de duif of het te koop gesteld product aanvaardt.

4.3 Betaling van de koopprijs

De koopprijs, die door de koper dient te worden betaald aan Herbots IMEX voor de duif, is deze die werd geboden door de koper in zijn bindend aanbod betreffende de duif en die werd aanvaard en bevestigd door Herbots IMEX.

Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden alle betalingen in EURO uitgevoerd, binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na uitnodiging voor betaling, volgend op de schriftelijke bevestiging van de definitieve toewijzing door Herbots Imex aan de koper, tenzij de verkoops- en betalingsvoorwaarden anders worden uitgedrukt bij de welbepaalde verkoop.

Slechts na betaling van de koopsom én (voor zover het transport mogelijk is) de gebeurlijke kosten voor transport en alle andere kosten, noodzakelijk voor de export van de duif of het product, zal de verkoper, zowel als Herbots Imex verplicht zijn de duif of het product te leveren aan de koper bij afhaling ervan op de maatschappelijke zetel.

In de voormelde koopprijs is niet inbegrepen, voor zover van toepassing: de Belgische belasting over de toegevoegde waarde (BTW) of een andere door de overheid opgelegde of op te leggen taks

Evenmin inbegrepen in de koopprijs zijn onder andere:

  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen;
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de koper;
  • transport- en leveringskosten voor het vervoer van de duif van de plaats waar deze zich bevindt / van de maatschappelijke zetel van Herbots Imex bvba op het ogenblik van de totstandkoming van de koop tot aan de door de koper gewenste plaats. Herbots IMEX verzorgt dit transport op uitdrukkelijk verzoek van de koper tegen het door haar aan te rekenen tarief.

Herbots IMEX heeft het recht om zijn verplichtingen tot levering op te schorten in het geval van niet-tijdige betaling van de koopprijs.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het totaalbedrag (koopprijs met eventuele bijkomende kosten) binnen de voormelde periode, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie lastens de koper.

De plaats van betaling is steeds de maatschappelijke zetel van Herbots IMEX, zoals hierboven aangegeven.

Artikel 5 – Levering

Herbots IMEX verbindt er zich toe om de levering van het gekochte goed te verzorgen.

De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, meegedeeld door de Koper aan Herbots IMEX.

Herbots IMEX verbindt er zich toe de duif te leveren zoals hiervoor bepaald in artikel 4 van deze voorwaarden, en uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, voor zover het transport mogelijk is en uitdrukkelijk door Herbots Imex werd aanvaard.

Herbots IMEX kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de koopprijs, taxen en gebeurlijke transportkosten, zoals bepaald in artikel 4.3 werd ontvangen.

Artikel 6 – Overige verplichtingen Herbots IMEX

Naast het verkopen en de levering verbindt Herbots IMEX zich ertoe om de volgende verplichtingen na te komen.

6.1 Gezondheid aangeboden duif

Herbots IMEX verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/ de duivenmelker(s) de verplichting op de leggen de duif, die Herbots IMEX vervolgens te koop aanbiedt op haar website, te leveren in een goede conditie. Herbots IMEX heeft geen onderzoeksplicht om de gezondheid van de aangeboden duif na te gaan. Het is de verplichting van de eigenaar van de duif om de nodige waarborgen inzake te gezondheid en conditie van de aangeboden duif te waarborgen. Herbots IMEX zal de gezondheid van de aangeboden duif enkel peilen aan de hand van de volgende uiterlijke kenmerken:

  • normaal witte neusdoppen;
  • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen;
  • heeft een bleekroze keel zonder slijmen;
  • vertoont een glanzend vederkleed;
  • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt Herbots IMEX zich ertoe bij haar leverancier(s) / duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de duif een vaccinatie werd toegediend tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingsperiode/ voor het aanleveren van de duif.

Herbots IMEX is niet aansprakelijk voor foutieve meldingen inzake de gezondheid en toestand van de aangeboden duif door de eigenaar.

6.2 Nagaan identiteit duif

De identiteit van de duif wordt, behoudens tegenbewijs door de koper, afdoende aangetoond door Herbots IMEX door middel van de pedigree/stamboom en de ringkaart (behalve in de landen waarde Federatie – zoals de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond VZW – of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de duif aantoont). Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt door Herbots IMEX aan de koper ofwel op het ogenblik van de levering van de duif ofwel kort na de levering per post.

Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de duif – niettegenstaande de inspanningen van Herbots IMEX dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd – geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed en de geleverde diensten van Herbots IMEX.

Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van Herbots Imex dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd - , niet vereist is opdat Herbots Imex aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

De beoordeling van de te koop aangeboden duif, indien deze wordt medegedeeld en waarvan de keurder wordt gemeld, is persoonlijk en in eer gevoerd. De beoordeling is indicatief en ontleent geen rechten aan de koper tot ontbinding van de aankoop, noch tot enige schadevergoeding.

Slechts indien de verkoop van de duif voorafgaat aan een tentoonstelling van het dier, heeft de kandidaat-koper of bieder de mogelijkheid zelf de duif te zien en te keuren volgens de geldende voorschriften.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, kan om veiligheidsoverwegingen een individuele keuring door de kandidaat-koper van de te koop aangeboden duiven niet worden toegestaan.

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van consumenten

De verkoop via de website van Herbots IMEX wordt gekwalificeerd als een verkoop op afstand gereglementeerd door de bepalingen van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (art. VI.45 en volgende WER).

Op basis van artikel VI.47 WER beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, §2 en artikel VI.51 WER zijn vermeld.

De consument kan het herroepingsrecht van artikel VI.47 WER echter niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (artikel VI.53 WER).

Bij het plaatsen van een bod verleent de potentiële koper uitdrukkelijk voorafgaande instemming voor het uitvoeren van de door Herbots IMEX aangeboden diensten.

De consument erkent uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Herbots IMEX de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, namelijk van zodra de door Herbots IMEX aangeboden goederen zijn geleverd.

Anderzijds kan de consument het herroepingsrecht van artikel VI.47 WER niet inroepen in het geval van overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling (artikel VI.53, 11° WER). De diensten die Herbots IMEX aanbiedt zijn onlosmakelijk verbonden met een openbare veiling. De consument beschikt derhalve niet over een herroepingsrecht.

Artikel 8 – Klachten

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen één maand na levering te worden gemeld aan Herbots IMEX per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Herbots IMEX.

Artikel 9 – overmacht

Herbots IMEX is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper/verkoper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van Herbots IMEX ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in- of uitvoerverbod, bewarende maatregelen van de overheid …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft Herbots IMEX het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de koper/verkoper.

Artikel 10 – Privacy

Herbots IMEX hecht belang aan uw privacy.

Herbots Imex respecteert de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 'European General Data Protection Regulation' (EU GDPR) of de regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens (verordening Europese Commissie van 24.05.2016).

Zij verwijst naar haar ‘privacyverklaring’ en de waarborgen die zij verstrekt voor de persoonlijke informatie die u haar heeft verschaft of die zij op onrechtstreekse wijze over u heeft gekregen.

Deze ‘privacyverklaring’ maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Toepasselijke rechtsregels

De koopovereenkomst tussen de oorspronkelijke eigenaar en de koper, waarbij Herbots IMEX optreedt als tussenpersoon, wordt beheerst door de algemene voorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de koper zijn in geen geval van toepassing.

Verder wordt de koopovereenkomst beheerst door het Belgische recht.

Artikel 12 - Bevoegde rechtbank

Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of betrekking hebben op de geldigheid, de uitvoering en/of de interpretatie en/of de beëindiging van de koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Leuven , die exclusief bevoegd zijn. Herbots IMEX kan hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk afzien.

Artikel 13 – Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.