Meer nieuws

Statutaire Nationale Algemene Vergadering 20/01/2023

20 Jan 2023

Het verslag van onze medewerker Geert Dhaenens, aanwezig op deze vergadering, 

KBDB Nationale Algemene Vergadering

 

De vergadering werd geopend met de mededeling dat dhr. Marc Rousseau, recent benoemd als nationaal penningmeester om privé-redenen verontschuldigd was.

 • Goedkeuring van de rekeningen 2021-2022

P.S.: belangrijk te vermelden dat de pers geen kopie kreeg van de details van de jaarrekening en enkel nota’s kon nemen.

De externe accountant was aanwezig om de nodige toelichting te verschaffen over de details van de jaarrekening waar nodig. Waar het in eerste instantie de bedoeling was dat de pers niet zou aanwezig mogen zijn, besloot de voorzitter en het bestuur dat openheid kan en mag en mocht iedereen aanwezig blijven. Een sterk signaal naar meer openheid.

Mogelijks is het zinvol om vooraleer het boekjaar 21-22 toe te lichten, de financiële structuur van de KBDB voor ogen te houden op het einde van het vorige boekjaar (31/10/2021) :

 • Eigen vermogen                 2.860.045 euro
 • Solvabiliteit                          78 % (of maw van elke 100 euro die in de balans aanwezig is, is 78 euro eigen middelen of fondsen)
 • Beschikbare liquiditeiten  2.306.542 euro
 • Schulden aan derden (banken, leveranciers) 666.086 euro
 • Resultaat boekjaar             300.287 winst 

Zonder in detail te treden is dit een zeer stevige balans met een stevige en rendabele structuur.

Het vorige boekjaar (2021-2022) is een “moeilijk” boekjaar met een verlies van 312.000 euro. Dit verlies is toe te wijzen aan een aantal “uitzonderlijke” posten waaronder 

 • Een verplichte (boekhoudkundige) minwaarde van 60.000 euro op een langlopende belegging van beschikbare fondsen. Tijdens de periode van negatieve rente van de voorbije jaren kostte het aan de KBDB duizenden euro’s per maand om middelen op rekening aan te houden bij de bank(en), kost van 60k in totaal. De banken op hun beurt dienden boete te betalen aan de Nationale Bank voor de beschikbare middelen en deze kosten werden doorgerekend aan de klanten. Om dit trachten te vermijden werd “als goed huisvader” geopteerd om de middelen te beleggen in meer langlopende beleggingen.  Door de moeilijke economische situatie van het laatste jaar (covid, oorlog in Oekraïne enz…) zijn de waarderingen van deze beleggingen gedaald en is men boekhoudkundig verplicht deze (potentiële) minwaarde als uitzonderlijk verlies in te boeken.  Bij een verdere evolutie van deze plaatsing kan dit ook kenteren in de positieve richting (meerwaarde hierop mag evenwel niet in de boekhouding worden opgenomen vanuit het voorzichtigheidsprincipe).
 • Er dienden diverse supplementaire vergaderingen opgezet (ook in samenwerking met externe adviseurs, lees boekhoudkantoor, advocaten enz…) die in een bijkomende uitzonderlijke kost van 35k resulteerde (o.a. BMA dossier enz…).
 • De hangende discussie mbt de BMA (mededingingscommissie) en daaraan gekoppelde advieskosten (kosten advocaten) bedragen 85k. Tussentijds kan worden gesteld dat dit dossier stilaan in een eindfase komt (timing maart 2023) en alle signalen op vandaag wijzen op een normale regeling tussen de partijen. Voor het budget 2023 werden nog supplementaire kosten hiervoor voorzien, maar de stand van zaken op vandaag laat vermoeden dat deze provisie zal te hoog zijn (voorzichtigheidsprincipe). De kans is aanzienlijk dat kortelings de verschillende betrokken partijen tot een overeenkomst van normale werking tijdens het komende seizoen kunnen komen.
 • Naast deze grote uitzonderlijke kostenposten (uitzonderlijke verliezen) waren er nog enkele kostenposten die uiteindelijk tot dit grotere verlies hebben geleid. Nuttig is om te weten dat van het totale verlies er 93 % als uitzonderlijk dient te worden beschouwd.

Er ontstond een zeer uitgebreide en geanimeerde discussie omtrent dit alles waarbij al eens naar “Zwarte Pieten” voor dit alles werd gezocht. Het is duidelijk dat quasi alle beslissingen die hieromtrent werden genomen zijn ondersteund door voorafgaande bijeenkomsten, overleg, en bovenal ook gebaseerd zijn op adviezen van externen (banken, advocaten etc…).

Op bepaalde ogenblikken tijdens de debatten was er een lichte panieksfeer te snuiven.  Ook de recente wetswijzigingen m.b.t. de rechten en plichten van een V.Z.W. (die momenteel als een normale bedrijfsvorm wordt beschouwd met alle rechten en plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders dientengevolge) deed toch wat vrees/ongerustheid in de rangen sluipen. Er werd het bestuur al eens naïviteit verweten in dit alles, waarbij dit werd weerlegd door het feit dat men zich steeds door (ernstige) externen heeft laten adviseren.  Anderzijds werd door een aantal mandatarissen (met toch al wat ervaring..) het voortouw genomen om te trachten dit gebeuren in zijn juiste context te plaatsen.

Ook de (interne) censoren, die de rekeningen dienen te controleren en fiatteren, werden onder vuur genomen…..eerder onder het motto van “nu we toch aan het schieten zijn….”.

De voorgelegde cijfers werden (met uitzondering van mandataris Gino Houbrechts die zijn goedkeuring niet gaf) goedgekeurd.

Een algemene vaststelling is dat er geen twijfel is aan de competentie van de medewerkers van de KBDB die dagdagelijks de boekhouding en financiëel beheer verzorgen maar dat er een duidelijk manco is aan financiëel beheer in de ruime en overkoepelende zin van het woord.  Vanuit de boekhouding is de brug naar het externe accountantskantoor (dat slechts een op minder frequente basis aanwezig is) te groot of te ver.

Ook de gewijzigde inhoudelijke voorwaarden als statuut van VZW met alle gevolgen van dien voor de bestuurders noopt tot meer alertheid (voorzichtigheid, pro-activiteit) in deze materie.

Samengevat was het geen goed jaar voor de KBDB op financiëel vlak, toch wel duidelijk bepaald door een aantal uitzonderlijke ingrepen-kosten waarvan men alleen maar kan hopen (of voor moet zorgen) dat deze zich niet herhalen.

 • Begroting 2022-2023

De externe accountant gaf toelichting mbt de begroting voor het komende seizoen (lopende boekjaar).

Er is met een zeer voorzichtige houding een begroting opgemaakt die (behoudens zeer zware onvoorziene omstandigheden) zou moeten resulteren in een break-even (of een kleine winst).  Dit kan uiteraard positief (hopelijk niet negatief) worden beïnvloed door een terugname op provisies die men heeft aangelegd in de BMA-procedure.

Ook mogen alle leden niet uit het oog verliezen dat de terugval in leden binnen de duivensport en tengevolge daling van aantallen verkoop ringen voor een mindere inkomst zorgen, terwijl een aantal vaste kosten voor een normaal functionerend bestuurorgaan niet zomaar kunnen geschrapt worden.

Alle kosten werden grondig gescreend en er zal worden bespaard waar mogelijk of gezocht naar een meer effectieve werking.  Er zijn evenwel een aantal stijgingen van kosten eigen aan de werking van een bedrijf die niet te vermijden zijn (indexering lonen en wedden personeel, stijging kosten verwaming etc….).  Op personeel is reeds bespaard en ook in de komende periode zal dit dezelfde houding zijn (waarbij medewerkers die met pensioen gaan niet zullen vervangen worden). Evenwel zal er altijd een normale bezetting nodig zijn om de KBDB toe te laten als een gezond werkend bedrijf te functioneren.

 • Nationale dagen maart 2023

Niet alleen de promo-film met de aankondiging van de nationale dagen toonde vuurwerk…ook dit agendapunt zorgde voor wat vuurwerk en nu en dan een vuurpijl in elkaars richting.

Vanuit het principe “goed-huisvader” had een werkgroep voorgesteld om de nationale dagen uit te stellen naar november 2023 en (terug zoals post-covid) een viering voor twee seizoenen te organiseren.  Dit zou een kostenbesparend effect hebben gehad.

Uit het veld (provincies, mandatarissen, leden..) kwam evenwel zoveel reactie dat men uiteindelijk toch heeft beslist om de nationale dagen te laten doorgaan in maart onder het credo “een kampioen is waard eervol gelauwerd te worden”.  Het zal een organisatie zijn die omwille van de kosten afgeslankt is en waarbij het aspect catering tot een minimum aan kost voor de KBDB zal gereduceerd worden. Maar de kampioenen zullen gevierd worden.  Deze uitgavenpost is ook opgenomen in de begroting 2022-2023.

En zoals de voorzitter het formuleerde “het zal een fatsoenlijke viering” worden.

Ter info :  het organiseren van de nationale dagen kost aan de KBDB een bedrag variërend tussen de 100k en de 150k…..  Men zal alles in het werk stellen om dit met een mindere kost te laten doorgaan.

De voorstellen-beslissingen van de andere agendapunten kan U hierna nalezen in de notulen.

Samengevat kunnen we concluderen dat het een geanimeerde vergadering was, er werd gediscussieerd op het scherp van de snee met al eens een “niet reglementaire tackle” inbegrepen, maar dat hoort in een levendige vereniging te kunnen.  Waren alle rangen gesloten op het einde van de vergadering…..ik meen van niet, maar velen met een groot hart voor de duivensport trekken nog steeds aan dezelfde koord..en in dezelfde richting.

Een jaar van verlies hoeft geen drama te zijn, de financiële structuur is nog steeds stevig, maar een alarmbel mag nu en dan wel eens rinkelen, zodat iedereen scherp, alert, daadkrachtig de toekomst van onze duivensport, in het land dat zich de bakermat van de duivensport blijft noemen, wil blijven behartigen.

Geert Dhaenens

 

 

 

 

 

SPORTIEF

Bijlage punt 12 – Organisatie van het komende vluchtseizoen en vaststelling van de criteria van de nationale kampioenschappen

12.1 Nationale fondkalender 2023

 12.1.1. Omwisseling van Limoges II (oude duiven en jaarlingen) met Montélimar (oude duiven) 

namelijk

24/06/2023 : Montélimar (oude duiven)

01/07/2023 : Limoges II (oude duiven en jaarlingen)

12.1.2 Art. 83 § 2 van het NSR

Alle duiven die aan een wedvlucht hebben deelgenomen, dienen, voor controle door de KBDB of door de organisator, op het hok van de liefhebber ter beschikking blijven: 

A/ van de snelheid tot de fond wedvluchten: gedurende minstens 5 kalenderdagen na de sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Deze termijn van 5 kalenderdagen is niet van toepassing indien de liefhebber kan staven dat deze duif/duiven aan een door de KBDB erkende wedvlucht heeft deelgenomen. 

B/ voor de grote fond wedvluchten: gedurende minstens 5 kalenderdagen na sluiting van de wedvlucht waaraan zij hebben deelgenomen. Dezelfde duiven mogen niet aan 2 opeenvolgende grote fond wedvluchten deelnemen. Bij niet-naleving, zal de duif worden gedeclasseerd.

 

 

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2023  
 Grote halve-fondink.inr.Fond ink.inr.Grote Fondinkinr.
27/05/2023Bourges I (oude + jaarlingen)doBU      
3/06/2023   Limoges I (oude)woeBV   
10/06/2023Argenton I(oude + jaarlingen)doKBDBValence (oude)woeDH(*)   
17/06/2023   Cahors (oude)woeCC   
23/06/2023      Pau (oude)maCJ
24/06/2023Argenton II (oude + jaarlingen)doOVVMontélimar (oude)woeBV   
30/06/2023      Agen (oude + jaarlingen)maTélévie
1/07/2023   Limoges II (oude + jaarlingen)woeDH(*)   
7/07/2023      Barcelona (oude)maBV
8/07/2023La Souterraine (oude + jaarlingen)doAWCBergerac (oude)woeBV   
15/07/2023   Aurillac (oude + jaarlingen)woeBVSt Vincent (oude)diBV
21/07/2023      Marseille (oude)maCJ
22/07/2023Châteauroux I (oude + jaarlingen)doKBDBLibourne (oude + jaarlingen)woeBV   
28/07/2023      Narbonne (oude + jaarlingen)maCC
29/07/2023Bourges II (oude + jaarlingen + jonge)doKBDBSouillac (oude + jaarlingen)woeBV   
4/08/2023      Perpignan (oude)maBV
5/08/2023   Tulle (oude + jaarlingen)woeCC   
12/08/2023Argenton III (oude/jaarlingen + jonge)doOVV      
19/08/2023         
26/08/2023Vierzon (oude/jaarlingen + jonge)doKBDB      
2/09/2023         
9/09/2023Châteauroux II (oude/jaarlingen + jonge)doKBDB      
CATEGORIEEN 
Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen 
Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen 
(*) onder voorbehoud 
            

12.2 Klachten op de nationale wedvluchten en de dubbelingen op deze wedvluchten in 2023 

→ gelijkschakeling van de termijn voor het indienen van klachten voor de nationale uitslagen en ALLE dubbelingen namelijk 10 dagen. Indien een klacht wordt geregistreerd op nationaal vlak dient de vereniging hiervan in kennis te worden gesteld.

12.3 Foutrapporten voor ALLE wedvluchten naar analogie met de (inter)nationale wedvluchten

→ De problemen, dewelke zich afgelopen jaar hebben voorgedaan, werden normaliter opgelost en

testen zullen worden uitgevoerd aan het begin van het seizoen 2023.

 

12.4 Deelname Belgische grensliefhebbers in buitenlandse grensverenigingen en vice versa

 

→ Art. 2 van het NSR

 

De liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, dienen zich

Verplichtend aan te sluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op

buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB.

 

Het is aan de leden verboden deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten,

tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een

vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB.

 

12.5 Etiketten voor de transportmanden voor ALLE WEDVLUCHTEN

→ De mogelijkheid zal worden voorzien voor de verenigingen om de etiketten voor de snelheid, de kleine halve-fond en de grote halve-fond (niet nationaal) af te drukken via KBDB-admin en dit naar analogie voor de nationale wedvluchten. 

 

12.6 Handleiding verzegelingstrips voor de transportmanden

→ Een filmpje evenals beeldmateriaal zal worden overgemaakt aan alle verenigingen en eveneens worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

12.7 Problematiek kleine halve-fond wedvluchten op 2-nachten mand

12.8 begin van het seizoen voor de jonge duiven vanaf 18 mei 2023 (Hemelvaart)

Art. 11 § 2 van het NSR voorziet dat:

De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend eropvolgend (opleervluchten vanaf het weekend van 1 mei).

15 mei valt in 2023 op een maandag.

→ De wedstrijden voor jonge duiven worden toegelaten vanaf 18 mei (Hevelvaart).

12.9  De  gewijzigde criteria van de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2023 zullen volgende week gepubliceerd worden.

 

 

===========================

KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT VAN DE BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING