Guéret Old Pigeons

National

  • VAN ROY-PHILIPSEN
  • 07 Jul 2022 00:00
  • 09 Jul 2022 07:10
  • Old Pigeons

范路易-菲利普森荣获盖雷全国成鸽组8,375羽冠军

B20-6174121 雌,漂亮中体型母鸽
盖雷全国成鸽组8,375羽冠军

空距: 609公里
分速: 1196,13 米/分

血统:威南·德布恩 x 拉夫·吕克斯 x 彼得·范德米卫 x 路易斯·凡龙

血统书

鸽舍

冠军鸽母亲的血统书

Stefan Mertens