KBDB VLAAMS BRABANT

  • Nieuws
Gepubliceerd op: 12/02/2019 9:44

NIEUWBRIEF NR 1

Op vraag van maatschappijen en vele liefhebbers, wordt deze nieuwsbrief aangewend om meer duidelijkheid te verschaffen aangaande de mutatie van duiven en de registratie van portduiven.
Indien er nood is om meer informatie te verkrijgen aangaande bepaalde items, dan lezen we het graag zodat wij deze hete hangijzers kunnen opnemen!

Het overschrijven (muteren) van duiven 17/02/2019 te Fugare
Vanaf dit jaar gelden er nieuwe regels aangaande de mutatie van de duiven. Teneinde de volledige nieuwe regelgeving omtrent “Mutatie” te verduidelijken is een copy/paste van artikel 112 van het NSR hier het beste op zijn plaats!
OVERSCHRIJVINGEN
Art. 112. (NAV 20.02.2013 – 24.02.2016 – 26.10.2016 – 22.02.2017 – 22.06.2018 – 26.10.2018)
Alle duiven met jaartal 2019 en volgende jaren moeten verplicht worden overgeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. Om de overdracht te laten doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE (bij de administratieve diensten van de KBDB). Hij zal daaraan – voor inzage – het eigendomsbewijs van de duif toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. De mutatie wordt pas effectief na betaling.
De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.
Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).
Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.
Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.
Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten inschrijven.
Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.
Het overschrijven (muteren) van duiven is mogelijk op 16 & 17/02/2019 te Fugare !
PRAKTISCHE INFO BEURSDAGEN EN OPENINGSUREN - Zaterdag 16 februari 2019 van 9u00 tot 18u00 - Zondag 17 februari 2019 van 9u00 tot 16u00 - Kortrijk Xpo - Hal 6 TOEGANGSPRIJS - 10,00 EUR per persoon. - Vrouwen en kinderen gratis

Vanaf het sportief jaar 2019 zijn portduiven (leerduiven) toegelaten in Vlaams-Brabant en dat tot en met de grote snelheid! Er dient weliswaar te worden genoteerd dat de portduiven moeten geregistreerd worden zodat controle op vaccinatie kan worden gecontroleerd alsook dat de liefhebber in de deelnemingszone valt van de maatschappij met daarbij samenhangend het eigendomsrecht van de aangeboden duiven.
De portduiven moeten niet expliciet voorzien zijn van een chip of gummi! Voor de Franse duivenbond voldoet de voetring om de nodige controles te laten en kunnen uitvoeren.
De registratie van de portduiven kan op “2” manieren worden uitgevoerd! Zowel de eerste als de tweede manier is de verantwoordelijkheid van de liefhebber en wordt afgeleverd aan de maatschappij bij het aanbieden van de portduiven!

1. Een registratiedocument. Op dit document vult de liefhebber, naast de nodige persoonlijke gegevens en de vluchtgegevens, ook AL de voetringen (+ jaartal) in van AL de aangeboden portduiven. Een bruikbaar registratiedocument kan opgehaald worden via de volgende link: https://kbdb.be/images/Vlaams_brabant/2018/december/Registratieborderel.xlsx

2. Een kopie van het vaccinatieattest. De liefhebber neemt een kopie van zijn vaccinatieattest en duidt daarop de aangeleverde portduiven aan. Door deze manier van werken hoeft de liefhebber GEEN extra registratiedocument in te vullen EN wordt er een rechtsreeks bewijs afgeleverd dat de duiven gevaccineerd zijn. Datum van de inkorving en de naam van de vlucht moeten nog wel worden opgetekend op het afgeleverde vaccinatiebewijs dat slechts voor één wedstrijd kan worden aangewend en geldt!

Het Bestuur van Vlaams-Brabant
Verantwoordelijke uitgever