"CHATEAUROUX 33"

CHATEAUROUX 33”

 Op woensdag 20 december 2017 organiseerde de KBDB een buitengewone Algemene Vergadering.

Ze waren verplicht, immers dit kon men niet in de “doofpot” steken. Er was immers een klacht vanuit West Vlaanderen aangaande de recente verkiezingen.

Op deze vergadering diende men te bespreken :

De aangetekende brieven van de heren Dany Vandenberghe, Paul Haesaert en Yvan Mouton met:
*  Betwisting van de organisatie en van de uitslagen in de PE West-Vlaanderen
*  Betwisting van de organisatie van de verkiezingen en van de uitslag van de verkiezingen in West-Vlaanderen, ledenmanipulatie en manifeste fraude van de verkiezingen
*  Vergadering van de nieuwe mandatarissen – PE West-Vlaanderen dd. 22/11/2017

* Behandeling van de aangetekende brief van de heer Davy Verleije inzake betwisting van de verkiezingen in de PE West-Vlaanderen, arrondissement Brugge en indiening klacht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kortom het geheel handelde over vermeend “gesjoemel” , West Vlaamse duivenmaatschappijen die plots een ledengroei kende , waar zelfs “doden stemrecht” hadden, en waar op één adres meer dan 50 duivenliefhebbers woonden. ( dit alles werd reeds georganiseerd begin 2017) ….. Hierdoor verkreeg de provincie West Vlaanderen meer dan 3000 leden, met als gevolg 5 mandatarissen en 3 afgevaardigden bij de Nationale Algemene Vergadering ……

 Voordat we dit alles verder verduidelijken geven we eerste de weergave van de beslissingen genomen door deze Buitengewone Algemene Vergadering. Zoals op papier gezet tijdens deze bijeenkomst en voorgelezen door de Nationale Voorzitter Dhr Van Bockstaele.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Moederziel alleen aan de ere-tafel ,  nam de Voorzitter zijn verantwoordelijkheid"

De BAV behandelde de klacht van de verkiezingen volgens art 16 van de statuten. De Nationale mandatarissen hebben onderzoek uitgevoerd en vragen gesteld aan de betrokken partijen, het standpunt van de Nationale Raad van Bestuur en Beheer gehoord. Volgens art 25 werd beslist dat de klagers, allen kandidaat, en dus met rechtstreeks belang hun klacht binnen de voorziene 15 dagen na de bekendmaking van uitslag van de verkiezingen hadden ingediend, zodat deze ontvankelijk is, en gegrond.

Een bepaald aantal personen heeft in de PE West-Vlaanderen aan de verkiezingen deelgenomen, terwijl ze volgens art 6 van de statuten geen lid waren. De verantwoordelijkheid voor de leden-hoklijsten berust bij de verenigingen waar ze lid zijn, en bij het voltallige Provinciaal Comité, bevoegd in deze materie volgens art 16 van de statuten.
Het besluit is, dat de verkiezingen niet volgens de regels verlopen zijn, gezien het aantal stemgerechtigde leden in West-Vl minder is dan 3000 leden. Dit houdt in dat de PE West-Vlaanderen slechts recht heeft op 4 provinciale mandatarissen (ipv 5 nu), en op 2 nationale mandatarissen (ipv 3 nu) volgens art 14 van het huishoudelijk reglement. Hierdoor moeten de verkiezingen van 25/10 ongeldig verklaard worden, en moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden.
De BAV beslist (volgens art16 §16 van het huishoudelijk reglement) dat er nieuwe verkiezingen in de PE W-Vl zullen gehouden worden, waarvoor enkel de leden volgens art 6 van de statuten zullen toegelaten worden. Er wordt een juridische commissie uit minstens 3 leden samengesteld, eventueel van buiten de KBDB en gekozen om hun professionele bekwaamheden. Deze commissie zal worden voorgezeten door de nationale juridische raadgever.

Deze commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen, voorstellen te formuleren omtrent:
-het juiste aantal personen dat onrechtmatig heeft deelgenomen aan de verkiezingen van 25 oktober, en het juiste aantal dat volgens art 6 met zekerheid mag deelnemen aan de volgende verkiezingen
-of duivenliefhebbers, KBDB-mandatarissen of personeelsleden op enige wijze, direct of indirect, een eventuele verantwoordelijkheid hebben in de vastgestelde onregelmatigheden in de verkiezingen van 25 oktober in West-Vl. .

De nationale juridisch raadgever zal verslag maken van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door zijn commissie, dit tijdens de BAV van 03/01/2018 om 10u30.

De BAV van 03/01/2018 zal daarop soeverein beslissen, na onderzoek van betrokken verslag over:

-het aanleggen van standaardregels inzake de nieuwe verkiezingen in West-Vl (waarvan het juiste aantal toegelaten deelnemers) en de praktische procedure
-de noodzaak met oog op eventuele vervolging tegenover eventueel geïdentificeerde verantwoordelijken, wat de duivenliefhebbersreglementering betreft (duivenliefhebberswetboek en plichtenleer)
-Indien de BAV van 03/01/2018 beslist vervolging in te stellen op basis van de Plichtenleer, zal hiertoe een nieuwe BAV samengeroepen worden op 17/01/2018 (10u30)
-in functie van de getroffen beslissingen tijdens de BAV van 17/01/2018, die een gevolg kunnen hebben op de kandidatuurstelling voor de verkiezingen in West-Vl, wordt de volgende kalender afgesproken:

-1. Opsturen van de nieuwe stembrieven tegen uiterlijk 25/01/2018
-2. Terugsturen van deze stembrieven aan gerechtsdeurwaarder Crabbé tegen uiterlijk 12/02/2018

In functie van de beslissing van de BAV van 17/01/2018 zal een herberekening gebeuren van de arrondissementen in West-Vl in overeenstemming van art 14 van het huishoudelijk reglement.

De uitslag van de verkiezingen zal worden bekend gemaakt door gerechtsdeurwaarder Crabbé op de AV van 28 februari 2018 (1enationale vergadering met de voormalige mandatarissen). Deze AV zal daarna de uitslag van de verkiezingen valideren in aanwezigheid met de speciaal hiertoe uitgenodigde kandidaten van West-Vl zodat de uitslag mondeling en onmiddellijk betekend kan worden in toepassing van art 16 van het huishoudelijk reglement.

De verkozen kandidaten van West-Vl zullen dan samen komen onder toezicht van één of meerdere waarnemers van de nationale raad van beheer en bestuur teneinde hun nationale mandatarissen op de AV, het Nationaal Sportcomité (NS), de promotie en als censor evenals hun provinciale bestuursraad (voorzitter, vice-voorzitter en secretaris) te verkiezen.

Zodra ze gekozen zijn, zullen de nationale mandatarissen meteen in functie treden en aan de AV van de nieuwe verkozenen van 28/02/2018 deelnemen, evenals aan het NS.
De beslissing wordt ter plaatse ondertekend door alle aanwezige mandatarissen.

Tot zover de beslissingen van deze BAV van 20 december 2017.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In eenvoudige woorden :

Er is dus inderdaad serieus wat misgelopen bij deze verkiezingen.

Op deze vergadering mochten de “beklaagden” (de huidige West Vlaamse mandatarissen niet aanwezig zijn) … ze mochten wel wachten in een aanpalende ruimte om zich nadien te kunnen verdedigende. Ook de  “aanklagers” mochten wachten in een andere ruimte.

Wat werd er nu beslist ?

Aangezien het (vrij duidelijk) is dat er onjuistheden zijn , gaat men een juridische commisie oprichten onder leiding van Dhr Charlier, bestaande uit 3 personen. Hun taak is na te kijken hoe de verkiezingen verlopen zijn. Hoeveel onconrecte hoklijsten er waren, wie betrokken was en een voorstel te geven. Dit alles dient klaar te zijn op 03 januari 2018,  de dag waarop men opnieuw een Buitengewone Algemene Vergadering zal organiseren om 10u30. 

Dan zal men nieuwe verkiezingen uitschrijven voor de provincie West Vlaanderen en ook de practische procedure omschrijven.

Indien d’r effectief moedwillige fouten worden gevonden, dan zullen deze vervolgd worden volgens het duivenliefhebberswetboek en de plichtenleer. De sancties zullen dan omschreven worden.

De kandidaten voor West Vlaanderen moeten binnen zijn tegen 17/01, de nieuwe stembrieven bij de liefhebbers tegen 25/01, de stemmen binnen tegen 12/02 ….

Er dient eveneens een nieuwe her berekening te komen van hoeveel kandidaten per arrondisement. Etc.… de uitslag van de kiezing voor West Vlaanderen zal dan bekent gemaakt worden op de Algemene Vergadering van 28 februari, de dag waarop ook de nieuwe bestuursploeg nationaal gekozen wordt.

Dit alles werd UNANIEM beslist door deze Buitengewone Algemene Vergadering.

 Opmerkingen - bemerkingen.

- Als pers waren we reeds 14 dagen op de hoogte van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Op vraag om uitgenodigd te worden, kregen we steeds een antwoord dat dit achter gesloten deuren zou gebeuren. Enkel de dag, voorafgaand op de vergadering, kreeg men een uitnodiging via mail. Om aanwezig te zijn te Halle om 14u00.

Deze beslissing tot meer openheid en duidelijkheid naar de leden toe werd genomen door de nog steeds Nationale Voorzitter zijnde, Dhr. Van Bockstaele.  Deze openheid en duidelijkheid naar de leden toe, had men beter vroeger reeds gedaan. Immers de opkomst van de “pers” was zeer gering… slechts enkele groeperingen ( LCB - herbots - pipa - Msn duivensport - Pitts en
Immers het is uitzonderlijk dat men vragen mag en kan stellen naar deze organisatie en er ook een antwoord van krijgt.

- Waar de pers om 14u00 was uitgenodigd gingen de deuren pas open om 16u15

- Men vergaderde of “delibereerde” tot +/- 15u00, nadien werden er broodjes gebracht, namen de mandatarissen hun tijd om te eten.

- Rond 15u45 mochten “beklaagden” en “verweerders” (de twee groepen uit West Vlaanderen) zich verdedigen.

- Rond 16u05,zagen we kleine groepjes van de mandatarissen vertrekken, ofwel via de voordeur, ofwel via de keuken. - niet vatbaar voor commentaar - het gezicht naar de grond gericht. Nu het merendeel der mandatarissen zal dit keer wel schrik gehad hebben, immers wanneer het tot een rechtszaak zou komen. Zouden ze medeverantwoordelijk  kunnen gesteld worden en zodoende persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Je merkte dit duidelijk aan de ontstelde gezichten bij het buitenkomen.

- Rond 16u15, mocht de pers binnen en las de nationale voorzitter (alleen zittend aan de ere-tafel) het hierboven gepubliceerde “verslag” voor.

- Er was tijdens deze persconferentie nog een  minimum aan mandatarissen aanwezig, de overgrote meerderheid was reeds huiswaarts gekeerd.  (met “geen commentaar”)

Op vraag aan Dhr. Van Bockstaele, of de organisatie van deze persconferentie een initiatief was van hem persoonlijk beantwoorde hij bevestigend.  Hij heeft deze functie aanvaardt en zal ze zoals hij in al zijn jobs gedaan heeft beoefenen tot de laatste dag.

Om deze zin tot meer openheid en communicatie werd hij door de meerderheid der pers dan ook bedankt, iets wat hij veel eerder had moeten doen. Er werd eveneens de vraag gesteld of hij zich in zijn “enthousiasme” de laatste jaren niet had laten misbruiken, in zijn functie als voorzitter, kan hij niet dadelijk antwoorden.

Verder stelde ik een vraag rond het dossier WPROL, doch daar wilde hij niet op antwoorden, daar deze persconferentie enkel handelde over de verkiezingen.

Na aandringen werd er wel geantwoord dat de mandatarissen het contract met de Zuid Afrikaanse firma WPROL wel bekomen hadden op de laatste algemene vergadering.

( Immers de KBDB ontvangt 0,48 cent per duif, hiervan gaat 0,15 cent betaald door de liefhebber voor de berekening van de Nationale Kampioenschappen - 0,10 cent voor de provinciale dubbeling, en 0,23 cent wordt betaald door de inrichter…) de vraag is hoeveel er van die 0,48 cent naar WPROL gaat en wat er gebeurt met de rest ??? We mogen niet vergeten dat dit op jaarbasis snel over 150.000 € gaat (kijk naar het totaal aantal duiven op jaarbasis, dewelke er worden ingekorfd op de nationale vluchten.) ????

Toen de voorzitter de persconferentie wilde afsluiten, vroeg Dhr. Dirk Schreel (dewelke aan de zijkant aanwezig gebleven was) het woord.  Hij stelde zich de vraag wie lid is en wie geen lid is van de KBDB, hij viel daarmee de reglementen van de KBDB aan , trok ze in twijfel en vond dat hij tekort gedaan werd. “Als dat zo is wil ik daar niet meer aan meedoen” Ik heb dan aan Dhr Schreel gevraagd of deze uitspraak wilde zeggen dat hij geen kandidaat meer is voor de volgende verkiezingen en hij beaamde dit t.o.v. de aanwezige groep  “Ik wil daar niet meer bij betrokken geraken” . Nadien heeft hij me wel gezegd als de regelementen veranderen dan wel ……

Vraagstelling

- Als er sancties komen t.o.v. de schuldigen, gaan deze dan ook de kosten dienen te betalen ? De kostprijs om opnieuw - 3.000 stembrieven te verzenden, te ontvangen , te laten tellen ( kostprijs +/- 6.000 € ???) Het organiseren van 3 x buitengewone Algemene vergaderingen ( kostprijs +/- 9.000 €) …. En dan werd alles zeer lag ingeschat naar kosten…..

- Kunnen de “beklaagden” hun functie verder uitoefenen , tot wanneer en wat ?

- De KBDB verzuipt in de reglementen en wordt afgestraft door eigen doen. Voorheen werden “problemen” opgelost door aanpassing van de reglementen , ieder jaar heeft men op de Algemene Vergaderingen aanpassingen aan de reglementen gedaan.  Nu is er voor alles een regel …. Opgesteld door “secretarissen”  door juristen etc….

ter zijde : op deze vergadering was er eveneens een vertegenwoordiger van advocatenkantoor “Vercammen” om te zien of alles juridisch correct verliep…..

Men “verzuipt” in eigen kluwen en regels, waardoor men de basis vergeet. Hoe kort staan de huidige mandatarissen nog bij de duivensport, is er nog sprake van enige voeling. de mandatarissen, ze zijn er maar kunnen of durven niet antwoorden op vragen zonder hun "secretarissen" te raadplegen

Wanneer men geld tekort komt, verhoogt men het lidgeld, zoel naar de liefhebbers als naar de maatschappijen. Men verhoogt de prijs van de ring, men zoekt “toeslagen”. Men zoekt en men zal vinden……

Wanneer er gesproken wordt van + 20.000 leiden, hoeveel zijn daar nog actief van ??? Een groep van +/- 13.000 spelende duivenliefhebbers dient momenteel de kost te dragen, van een “bulldozer” … een log geheel met zeer veel “mandatarissen” met zeer veel “secretarissen” .. een structuur die werd opgesteld toen er nog 100.000 leden waren.  Toen er nog met potlood en papier gewerkt werd.

Het is hoog tijd, dat men meer investeert in de basis, in het plaatselijke.

Het is dan ook bedroevend, dit alles te moeten noteren, in een kerstperiode op een moment dat iedereen goede voornemens heeft.

Laten we dan ook hopen dat de “nieuwe ploeg” … “nieuwe moed” heeft.

Dat ze het lef hebben om hun “aandeelhouders” - de “duivenliefhebbers” degelijk te informeren. Dat het niet blijft met loze beloftes maar dat men probeert om onze “hobby” nog enkele jaren leefbaar te houden.

Hilaire.