JOHNY JANSSENS - Reportage NL FR UK online - WINT 1e NATIONAAL LA CHATRE 21.123 JAARSE

JOHNY JANSSENS

1e NATIONAAL LA CHATRE TEGEN 21.123 JAARSE DUIVEN

SNELSTE VAN 36.950 DUIVEN

Hechtel-Eksel: In 1992 nam Johny een nieuwe duivenstart op zijn huidige adres en sindsdien heeft hij zich zonder enige discussie bij de top van de Limburgse en zelfs nationale duivensport geworsteld. Wees nu eerlijk…wie als referenties nationaal kampioen jonge duiven (in 2005), Olympiade duif Cat C. België (in 2007), 2enationaal Limoges (in 2009 – verloren op een paar seconden) en een nationale overwinning tegen 21.123 duiven vanuit La Chatre (2011) op tafel kan leggen, kan je toch moeilijk als een “meeloper” klasseren.

 

Johny heeft het allemaal goed voor mekaar. ’S Morgens is de verzorging beperkt tot 30 minuten, dit omdat onze nationale winnaar nog uit werken gaat, terwijl ’s avonds alles van zijn natje en droogje voorzien wordt. De vliegploeg is samengesteld uit 20 koppels voor het totaal weduwschap en 15 duivinnen op puur weduwschap. Voeg daarbij 130 jonge duiven en 24 kweekkoppels en u kent het volledige duivenbestand. De basis van deze kolonie werd opgebouwd met duiven van: Kamiel Nulens (lijn “Fenomenale”), eigen soort (lijn “Dorien”), Menten Henri, Johan Bleyen en Van Hertem-Schuurmans.

1e EN 3eNATIONAAL

Het resultaat van Johny op La Chatre nationaal is werkelijk eentje om in te kaderen. Lokaal werden er 15 oude ingekorfd en 13 winnen prijs per 3-tal. Van de 18 jaarse winnen er 12 prijs per 3-tal.

Als eerste meldde zich om 12u09min36sec een blauwe jaarduif (B10-5119500), goed voor een snelheid van 1891.10 m/m. en hiermee liet hij de andere 21.123 jaarse La Chatre vliegers letterlijk en figuurlijk zijn staart zien.  Als tweede liet geschelpte duiver B08-5049068 zich om 12u12min56sec registreren, goed voor een snelheid van 1870.29 m/m of de 3eprijs nationaal tegen 15.827 oude duiven.

Op de vraag of beide duiven gemotiveerd de mand ingingen antwoordde Johny zonder twijfelen “ja”!

Johny “Laat mij beginnen met mijn nationale winnaar. Op dat hok heb ik 13 duivers zitten maar er staan maar 12 bakken op het hok. Die zogenaamde “reserve” zat al een heel seizoen op een plankje naar de anderen te kijken die gezellig in hun woonbak zaten.  Je voelt het waarschijnlijk al aankomen…inderdaad de week voor de inkorving heb ik die jaarse “reserve duiver” een bak gegeven. Hij kon niet op met zijn geluk en super gemotiveerd ging hij de mand in voor La Chatre. Aangezien onze ligging moeten we gunstige wind hebben om nationaal de kop van de uitslag te halen en ja ik heb bewust gewacht tot die wind gunstig zat om die reserve duif op te peppen. Blijkbaar lukte mijn truc wonderwel want net alsof de duivel hem op de hielen zat kwam hij naar huis gestormd.

Ook de duiver die de 3enationaal vloog, werd voor de inkorving opgepept. Je moet weten dat ik normaal gezien nooit een duivin bij inkorving toon en nu heb ik dat wel gedaan.

VERLUCHTING

Het hok waarop deze duivers zitten werd in het voorjaar aangepast. Er werd geopteerd om alles dicht te maken en de verluchting via nok verluchting te laten lopen. Toen de werken teneinde waren voelde je zelfs als liefhebber dat alles beter was. Terwijl het verleden jaar zeer moeilijk was om de conditie te creëren en te behouden loopt het dit jaar veel beter.

Met de vliegduiven werd er niet gekweekt. Dit was de eerste maal in mijn leven dat ik de duiven zo op het seizoen voorbereidde. Begin April werd alles voor de 1emaal gekoppeld en na 5 dagen broeden zaten ze op weduwschap. Qua verzorging voeder ik de Matador mengelingen en ga ik regelmatig op bezoek bij de dierenarts om zeker te zijn dat alles ok is. Voor de rest weinig speciaals tenzij ik zeer veel Vior (zurenmix) geef.

Duivinnen gaan wekelijks mee, de duivers krijgen nu en dan eens rust. Zo waren de duivers 14 dagen geleden niet mee op Chateauroux nationaal, maar vlogen wel verleden week een Chateauroux. “

 

Johny…vanwege het Herbots team proficiat en tot het volgende wapenfeit.

JOHNY JANSSENS

1st NATIONAL LA CHATRE against 21.123 Yearlings

Fastest of 36.950 pigeons

Hechtel-Eksel: In 1992, Johny took a new start with the pigeon-sport on his recent address.  Very soon he belonged to the top of his province and even at the top on national level. Be honest…when you have references like being national champion with the youngsters (in 2005), Olympic pigeon Cat C. Belgium (in 2007), 2 national Limoges (in 2009 – lost in by few seconds) and then a national victory against 21.123 pigeons from La Chatre (2011), you can’t be called a “common” fancier.

It all goes well here with Johny. In the morning the care-taking of the pigeons is limited till 30 minutes because our national winner has to go to work too.  In the evening all birds are taken care of very well. The racing team contains 20 pairs for the total widowhood and 15 hens for the pure widowhood. When you add 1300 young birds and 24 breeding pairs, you know the totality of the colony.  His lot is mainly based on pigeons of: Kamiel Nulens (string “Fenomenale”), his own race (string “Dorien”), Menten Henri, Johan Bleyen and Van Hertem-Schuurmans.

1st and 3rd NATIONAL

The result of Johny on this national race from La Chatre, is one to put in a frame. He put in 15 old birds of which 13 prizes per 3 and 18 yearlings of which 12 per 3.

The first which arrived was a blue yearling at 12h09min36sec, the B10-5119500, good for a speed of  1891.10 m/m. and hereby he showed his tail to all other 21.123 yearlings that participated to La Chatre.  The second one was a chequered cock, the B08-5049068 at 12h12min56sec, at a speed of 1870.29 m/m or  3rd national against 15.827 old birds.

When we asked the question if he did something special to motivate both pigeons, he answered without any doubt:  “Yes”!

Johny: “Let’s begin with my national winner. I have 13 cocks on that loft but only 12 boxes. This so called “reserve” stayed on a little shelve all season long, watching the others resting in their boxes.  You probably feel it coming…indeed, the week before basketing, I gave this yearling “reserve cock” a box. He was very happy an super motivated he left for La Chatre. Because of our position, we have to have favourable wind to get at the top of the national result and so I waited till the wind was right. It seemed that my trick worked very well, he arrived as if the devil was chasing him.

Also the cock which won 3rd national, was pepped up before basketing. You must know, that I never show their hens before basketing but this time I did.

AERATION

The loft on which the cocks are staying, was adjusted in spring. I preferred to close everything so the aeration runs through the crest of the roof. When all work was finished, even I felt better on the loft. Last year it was very hard to create the condition but this year it all went well.

I didn’t breed with the racers. This was the first time in my life that I prepared the pigeons like this to the season. At the beginning of April, they all got paired for the first time and after 5 days of breeding, they were on widowhood. The food I use are the mixtures of Matador and I regularly visit the vet to be sure that everything is OK. Further I don’t do anything special but I do use a lot of Vior (mixture of accid).

The hens have to leave every week, the cocks sometimes get some rest. Two weeks ago, the cocks didn’t go to the national race from Chateauroux but last week they did Chateauroux. “

 

Johny…again congratulations.

 

JOHNY JANSSENS

1eNATIONAL LA CHATRE dans 21.123 Yearlings

Le plus rapide des 36.950 pigeons

Hechtel-Eksel: En 1992, Johny e recommencé à jouer à son nouveau domicile et dès ce moment, on l’a retrouvé dans le top limbourgeois et même dans le top national. Soyons logique : si vous avez été champion national pigeonneaux (en 2005), pigeon Olympique Cat C. Belgique (en 2007), 2enational Limoges (en 2009 – perdu de quelques secondes) et une victoire nationale dans 21.123 pigeons à La Chatre (2011), vous ne pouvez pas être classé comme «simple colombophile » !

Le matin, les soins sont limités à 30 minutes, parce que notre vainqueur national travaille encore.  Le soir tous les pigeons sont soignés à la perfection.  La colonie est composé de 20 couples pour le veuvage total et 15 femelles pour le veuvage pur. On peut encore ajouter 130 pigeonneaux et 24 couples de producteurs. La colonie est basée sur les pigeons de Camile Nulens (lignée “Fenomenale”), sa propre race (lignée “Dorien”), Menten Henri, Johan Bleyen et Van Hertem-Schuurmans.

1e  et 3eNATIONAL

Le résultat de La Chatre national est vraiment à encadrer ! Local 15 vieux enlogés et 13 prix par 3 – 18 yrl.enlogés et 12 prix par 3.

A 12h09min36sec, il a constaté le mâle bleu B10-5119500, soit une vitesse de 1891.10 m/m. Il a laissé les 21.123 autres yearlings de La Chatre derrière lui.  Le deuxième constaté, à 12h12min56sec (vitesse 1870,29), est l’écaillé B08-5049068.  Il se classe 3enational de 15.827 vieux.

Quand nous lui avons demandé la question si les deux pigeons étaient spécialement motivés, Johny a répondu sans hésiter: “Oui”!

Johny: “Je vais commencé par mon vainqueur national. J’ai 13 mâles dans ce colombier mais seulement 12 casiers. Le “réserve” était sur un petit perchoir depuis le début de la saison temps que les autres étaient dans leurs casiers.  La semaine avant l’enlogement, j’ai donné un casier au “yearling réserve”. Il est parti super motivé à La Chatre. Vu notre situation, nous devons avoir un vent favorable pour être tôt au niveau national et j’ai attendu jusqu’au moment où le vent me serait favorable pour enloger ma réserve bien motivée. Heureusement que mon truc a fait mouche parce qu’il est revenu comme un fou.

Le mâle qui a remporté le 3enational, était lui aussi, super motivé avant l’enlogement. Je ne montre jamais une femelle avant l’enlogement mais cette fois je l’ai fait et bingo !

L’Aération

Au printemps, j’ai transformé le colombier de ces mâles. J’ai fermé tout pour que l’aération s’évacue par le faîte du toit. Quand les travaux ont été finis, même moi, je me sentais mieux au colombier. L’année dernière ce fut difficile d’avoir la condition nécessaire mais cette année tout va bien.

Je n’ai pas élevé avec les voyageurs. C’était la première fois de ma vie que j’ai préparé mes pigeons de cette façon pour la saison. Début avril , tout a été accouplé pour la première fois et après 5 jours de couvage, le veuvage commençait. Comme nourriture, j’utilise les mélanges Matador et je rends visite au vétérinaire régulièrement pour être sûr que tout est OK. Pour le reste, rien de spécial, seulement que je donne beaucoup de Vior (mélange d’acides).

Les femelles partent chaque semaine, les mâles peuvent parfois se reposer. Il y a deux semaine que les mâles n’avaient pas été enlogés au Châteauroux national, mais la semaine dernière ils ont volé Châteauroux. “

 

Johny, félicitations et à la prochaine.

 

 

1e nationaal La Chatre 21.123 jaarse

3e NATIONAAL LA CHATRE OUDE DUIVEN